(The following terms and conditions are described in Dutch due to The enforced law of the Netherlands)

 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEREGALO V.O.F. Version 10.32.2

 1. Definities

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Beregalo: de vennootschap onder firma (Beregalo V.O.F.) ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64153665

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en Producten en/of Diensten koopt voor privégebruik;

Diensten: de door of namens Beregalo, al dan niet met betrekking tot Producten, te verlenen diensten, daaronder begrepen het organiseren van een evenement;

Niet-consument: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen Consument is;

Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon, Consument of Niet-consument, die Producten en/of Diensten koopt van Beregalo;

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Beregalo en Koper;

Producten: goederen die de Koper van Beregalo koopt;

Verkooppunt: elke plaats, daaronder begrepen winkels, stands op beurzen, markten en festivals, waar Beregalo haar Producten verkoopt en/of haar Diensten aanbiedt;

Website: www.Beregalo.nl

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
  • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door Beregalo aan Koper. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden alleen geldt voor Consumenten of alleen voor Niet- consumenten of bij aankopen in een Verkooppunt dan wordt dat vermeld.
  • Indien een Overeenkomst tot stand komt tussen een Koper en Beregalo via een Verkooppunt van Beregalo, wordt aan de (potentiële) Koper op duidelijke wijze kenbaar gemaakt dat Beregalo beschikt over Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de gesloten Overeenkomsten en worden deze Algemene Voorwaarden ter hand gesteld aan de (potentiële) Koper, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
  • Indien het redelijkerwijs niet mogelijk is om de Algemene Voorwaarden ter hand te stellen aan de (potentiële koper), zal Beregalo aan de (potentiële) Koper kenbaar maken dat deze Algemene Voorwaarden altijd te raadplegen zal zijn op de website shop.beregalo.com en beregalo.com. Deze Algemene Voorwaarden zijn ter plekke opvraagbaar en worden op verzoek van Koper kosteloos toegezonden.
  • Indien een Overeenkomst elektronisch tot stand komt (bijvoorbeeld via de Website), zal Beregalo deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking stellen op een zodanige wijze dat deze door de (potentiële) Koper kunnen worden opgeslagen en voor haar toegankelijk zijn voor latere kennisneming.
  • Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn op de aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten tot verkoop van Producten en/of Diensten en leveringen door Beregalo aan Koper. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • Beregalo behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Steeds is van toepassing de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
  • Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) vernietigbaar is of wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Beregalo en de Koper zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de vernietigde bepaling rekening wordt gehouden.
  • Naast de Algemene Voorwaarden kunnen bij acties bijzondere actievoorwaarden van toepassing zijn.
 2. Aanbiedingen en orders
  • Alle door Beregalo gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Indien vermeld zijn aanbiedingen geldig gedurende de in de aanbieding en/of offerte vermelde termijn.
  • Met uitzondering van contante verkopen en vooruitbetalingen komen Overeenkomsten niet tot stand door het plaatsen van een order, doch uitsluitend door een schriftelijke bevestiging van de order door Beregalo. De orderbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Koper onverwijld bezwaar daartegen is gemaakt.
  • Iedere order van Producten en/of Diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de Koper om de Producten en/of Diensten met toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden te kopen. Beregalo aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, op het moment dat zij de order bevestigt.
  • Beregalo is vrij om orders naar eigen inzicht en zonder nadere motivering te accepteren of te weigeren.
  • Beregalo spant zich er voor in om alle informatie, afbeeldingen, mededelingen, prijsvermeldingen, reclame-uitingen en dergelijke die door Beregalo kenbaar worden gemaakt in haar Verkooppunt, via e-mail of andere communicatiemiddelen met betrekking tot aanbiedingen of kenmerken van Producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en te doen. Beregalo geeft ten aanzien van het voorgaande echter geen enkele garantie aan de Koper. Afwijkingen geven aan Koper geen recht om aflevering en/of betaling van Producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op (schade)
 3. Koopprijs en betaling
  • De overeengekomen koopprijs is als volgt bepaald:
   • Indien de Overeenkomst tot stand komt in een Verkooppunt: de koopprijs die vermeld staat op de daar aanwezige prijsborden.
   • Indien de order voor het Product en/of Dienst door Beregalo is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier, factuur, of via een schrijven waarin een prijs is vermeld of zoals vermeld op de pakbon: de koopprijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig schrijven of de pakbon;
  • Een (potentiële) Koper kan geen rechten ontlenen aan een koopprijs met een schrijffout waarvan voor eenieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is.
  • De prijzen voor Consumenten zijn telkens vermeld inclusief btw. De prijzen voor Niet-consumenten zijn telkens vermeld exclusief BTW.
  • De prijs is exclusief bezorgkosten voor vervoer van Producten naar een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Tenzij anders is overeengekomen, is Beregalo geheel vrij in de keuze van transport. Beregalo is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te factureren.
  • Behoudens contante verkoop in een Verkooppunt, dienen betalingen binnen 11 dagen na factuurdatum per bank te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Beregalo kan naar eigen inzicht eerdere betaling verlangen van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt geplaatst.
  • Onverminderd haar overige bevoegdheden die haar op grond van de wet toekomen, is Beregalo,in het geval dat Koper zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, onmiddelijk gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, de desbetreffende koopovereenkomst te ontbinden, of levering te staken, onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding.
  • In het geval een Consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Beregalo, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening. In het geval een Niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de Niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Beregalo, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.
  • Indien Beregalo na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de Koper, indien deze een Niet-consument is, alle (buiten)gerechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder inbegrepen de daadwerkelijke en redelijke kosten voor het inschakelen van advocaten, deurwaarder en andere gemaakte kosten. De door de Koper verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-. Indien de Koper een Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten berekend in overeenstemming met de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het daarbij behorende besluit. Levering van Producten en/of het verrichten van Diensten kunnen tot betaling van de factuurprijs worden opgeschort.
  • Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Beregalo niet het recht op verrekening of opschorting.
 4. Aflevering
  • Het risico voor verlies van of schade aan de door Koper van Beregalo gekochte Producten gaat over vanaf de levering aan de Koper en/of een door Koper aangewezen derde.
  • Voor Niet-consumenten zijn de door Beregalo genoemde (leverings)termijnen indicatief. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Beregalo in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden.
  • Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden.
  • Indien Beregalo door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Beregalo gerechtigd de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd het recht van Beregalo op betaling door de Koper van de reeds door Beregalo verrichte leveranties of prestaties. Ingeval van opschorting zal Beregalo alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  • Van overmacht aan de zijde van Beregalo is sprake, indien Beregalo verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Beregalo, waaronder onder meer begrepen het niet voldoen door leveranciers van Beregalo aan hun verplichtingen, een groter dan verwachte vraag naar Producten, werkstakingen, brand en het weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties.
  • In geval van overmacht is Beregalo op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de Koper indien en voor zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  • De eigendom van alle door Beregalo aan Koper geleverde Producten blijft bij Beregalo, zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Beregalo heeft voldaan en gaat pas dan over op Koper, wanneer Koper al zijn betalingsverplichtingen – uit welke hoofde dan ook – jegens Beregalo is nagekomen.
  • Zolang het eigendom van de Producten niet op de Koper is overgegaan mag deze de Producten niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Beregalo te bewaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten van Beregalo, is de Koper verplicht Beregalo en de beslaglegger daarvan dadelijk op de hoogte te stellen. Als de Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Beregalo zonder enige voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient Beregalo tot het terughalen in de gelegenheid te stellen.
 6. Non-conformiteit
  • De Koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Beregalo geleverde Producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren.
  • Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen van het overeengekomene moeten door Niet-consumenten schriftelijk gemeld worden aan Beregalo binnen vijf werkdagen vanaf het tijdstip van aflevering via het e-mailadres info@Beregalo.nl. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
  • Consumenten dienen Beregalo binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de Producten geacht te zijn aanvaard.
  • Indien Koper heeft voldaan aan haar klachtplicht en genoegzaam heeft aangetoond dat de Producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Beregalo de keus tussen:
   • de niet deugdelijk gebleken Producten te vervangen door nieuwe Producten;
   • de koopprijs van de niet deugdelijk gebleken Producten te restitueren;
   • het gefactureerde bedrag te crediteren; en/of
   • de Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de prijs te verlenen.
  • Door voldoening aan één van de onder 4 genoemde keuzemogelijkheden is Beregalo met betrekking tot het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten en zal Koper geen vordering meer hebben op Beregalo. Deze bepaling laat de rechten van Consumenten met betrekking tot gebreken aan Producten onverlet.
 7. Intellectuele eigendom
  • Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de geleverde Producten – waaronder het merkrecht Beregalo, de productnaam CookingClip, beeldmerken en logo’s – berusten uitsluitend bij Beregalo, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  • Het is Koper niet toegestaan de Producten na te maken, te veranderen, door te verkopen of op andere wijze in het verkeer te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 8. Aansprakelijkheid
  • Beregalo is jegens de Koper en/of haar rechtsopvolgers niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  • Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de bedrijfsleiding van Beregalo, is elke vorm van aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Beregalo wordt uitbetaald.
  • Beregalo aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens Koper voor de volgende schade:
   • schade door een gebrek of tekortkoming aan Producten die door Beregalo binnen een redelijke periode zijn vervangen of hersteld,
   • indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst;
   • schade die voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Beregalo op te volgen;
   • schade die is veroorzaakt doordat Beregalo gebruik heeft gemaakt van door de Koper gespecificeerde of aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de Koper.
 1. Toepasselijk recht en forumkeuze
  • Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De werking van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
  • Ten aanzien van alle geschillen is de rechter in ‘s-Gravenhagen bevoegd. Ten aanzien van geschillen tussen een Consument en Beregalo is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument mede bevoegd.

CONTACT US

Something to say? Connect us here!

Sending

©2019 Cookingclip® a product of Beregalo

 Terms and Conditions

Log in with your credentials

Forgot your details?